ТДИ-М

Таблото за далечна информация

тип ТДИ-М

 

 

Таблото за далечна информация (ТДИ-М) за автоматични прелезни устройст­ва/сигнализации е предназначено за подаване на дежурния ръководител в най-близката гара на светлинна и звукова индикация за състоянието на устройството/сигнализацията и за дистанционно отваряне на прелеза при установена неизправност или повреда.

Технически параметри:

 • захранващо напрежение - DC 18÷72 V;

 • режим на работа - непрекъснат;

 • максимална отдалеченост от прелеза - ≤ 20 km;

 • гранични климатични условия (температура на околната среда) - от 0 до плюс 600С;

 • маса - 0,8 kg;

 • габаритни размери - 75x230x280 mm.

На лицевия панел на кутията са монтирани елементи за управление и контрол:

 • бутон за далечно отваряне БДО (с фиксация, пломбиран) - за дистанционно отваряне на прелеза при установена неизправност или повреда;

 • помощен бутон ПБ - за изключване на вградения в таблото зумер при информиране за неизправност или повреда на АПУ/АПС;

 • зелен светодиод ЗС - за предаване на информация за отворено и изправно или отворено и неизправно състояние на прелеза;

 • червен светодиод ЧС - за предаване на информация за затворено и изправно състояние, а така също отворено или затворено състояние и повреда на АПУ/АПС;

 • жълт светодиод ЖС - за информиране на дежурния ръководител в гарата за задействане на прелеза чрез бутона за далечно отваряне БДО при изправно състояние на прелеза, а така също при неизправност и повреда на АПУ/АПС;

 • бял светодиод БС - за информиране на дежурния ръководител в гарата за задействане на прелеза чрез бутона за далечно отваряне БДО при неизправност и повреда на АПУ/АПС или при недостигнали крайно горно положение греди (при АПУ);

 

 • LCD дисплей - изпълнява функциите на броячен индикатор за отчитане броя на случаите на използване на бутона за далечно отваряне БДО.